จอบหมุนพรวนดินระหว่างแถว

กำจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกทดแทนแรงงาน เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วันก่อนใส่ปุ๋ย เหมาะสำหรับการกำจัดวัชพืชระหว่างแถว  สามารถกำจัดวัชพืชได้ตั้งแต่ 2 แถว 3 แถว และ 4 แถว ลักษณะใบมีดเป็นแบบแอลผสมซี(สามาถเปลี่ยนได้)