ผาลหัวหมู

ไถหัวหมูเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดินขั้นแรก มีหน้าที่ในการไถพลิกดินท าให้ดินที่ได้รับการไถ จะมีขนาดก้อนใหญ่ซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ไถหัวหมูสามารถท างานได้ดีในสภาพพื้นที่ที่ได้รับการ ปรับปรุงมาก่อนแล้ว การท างานของไถหัวหมูจะเริ่มจากการตัดและแซะหน้าดินออกเป็นส่วนๆ หลังจากนั้นดิน ที่ถูกตัดและแซะจะถูกพลิกกลบพร้อมกับวัชพืชท าให้เกิดการหมักเป็นปุ๋ยของพืชต่อไป
ข้อมูลจำเพาะ | Specification
ข้อมูลจำเพาะนี้ เป็นค่าโดยประมาณจากผู้ผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผาลหัวหมูกลับทิศ

อุปกรณ์สำหรับในการเตรียมดิน ผาลหัวหมูกลับทิศทางสำหรับในการไถบุกเบิก จำนวนกระทู้ขาผาล 3 ขา สามารถกลับทิศทางได้ สามารถไถไปกลับได้ ช่วยประหยัดน้ำมันและเวลา คุณสมบัติไถหัวหมู 1.ผลิกกลบวัชพืชได้ดี 2.ไม่มีขึ้ไถ หรือแนวการไถ 3.ไถได้ลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร