ชุดใบดันดิน

อุปกรณ์ต่อพ่วงแทรกเตอร์
ใช้สำหรับดันดินปรับพื้นที่ให้ราบเรียบในการเตรียมพื่นที่สำหรับทำการเกษตร หรือการย้ายกองดิน กองปุ๋ย หรือใช้ในการร่วบรวมเป็นกอง หรือใช้ในการปรับพื้นที่ให้เอียง เพื่อระบายน้ำ หรือ  เพื่อเกลี่ยกองดิน กองหิน กองทราย ในการปรับพื้นที่การทำถนน
ข้อมูลจำเพาะ | Specification
ข้อมูลจำเพาะนี้ เป็นค่าโดยประมาณจากผู้ผลิต บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า