เกษตรกรที่เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าว โดยทำการเผาตอซังข้าว เพื่อให้เกิดความสะดวกในการไถเตรียมดิน หรือ เพื่อต้องการกำจัดวัชพืช และ แมลงศัตรูพืชนั้น จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ

เนื่องจากความร้อนจากการเผาตอซัง ทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป อนุภาคของดินจับตัวกันแน่นและแข็ง ทำให้รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ การหาอาหารลดลงรวมทั้งเชื้อโรคพืชสามารถเข้าทำลายได้ง่ายสูญเสียอินทรียวัตถุ และ ธาตุอาหารในดิน คาร์บอนและอินทรียวัตถุในดินเมื่อถูกเผาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปในบรรยากาศ

ธาตุอาหารในดินเอง ก็จะแปรสภาพให้อยู่ในรูป ที่สามารถสูญเสียไปจากดินได้ง่าย รวมไปถึงทำลายจุลินทรีย์และ แมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินลดลง เช่น กิจกรรมการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปของสารประกอบไนโตรเจนที่พืชใช้ประโยชน์ได้

การแปรสภาพอนินทรีย์ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้ และการย่อยสลายอินทรียสารเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน และเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน อินทรีย์วัตถุ จะดูดซับธาตุอาหารในดิน และปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินช่วยในการลดระดับความเค็มของดิน

เห็นผลร้ายมากมายขนาดนี้แล้ว พี่ๆเกษตรกร หยุดเผาตอซังกัน แล้วใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆจัดการตอซังแทนกันเถอะนะค่ะ