ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานกับ CAM

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยสาพัดช่าง จังหวัดเพชรบุรี

CAM สัญจร

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการให้น้ำพืช กับ ทีมงานช่างศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

Copyright © 2019. CAM All rights reserved.